Wat nou ‘afstand tot de arbeidsmarkt’?

Afstand is relatief. Iedereen kan waarde toevoegen! Wij bepalen per individu wat er mogelijk is in een persoonlijk ontwikkelplan. We gebruiken hier twee beproefde methodes voor: de WerkSter-methode en de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB).

WerkSter-methode

Wat is de WerkSter-methode?

De WerkSter-methode gaat uit van een holistische kijk op de voortgang van een individu. Holistisch betekent in dit geval dat we kijken naar alle kerngebieden die een rol spelen bij succesvol zijn in werk en leren. Dit zijn:

 • Uitdagingen van de werknemer
 • Werkspecifieke vaardigheden
 • Streefdoel en motivatie
 • Sociale vaardigheden voor werk
 • Basisvaardigheden
 • Stabiliteit
 • Werkvaardigheden

Hoe gaan we te werk?

In een eerste gesprek brengen we samen de coachbehoefte in kaart: wat verloopt nu moeizaam en wat gaat er al goed? Waar wil de persoon naartoe werken en welke acties en hulp zijn daarvoor nodig?

Wat is het toekomstbeeld?

Als blijkt dat iemand door kan groeien, bieden we in samenwerking met het UWV jobcoaching aan. Ook met een (licht) verstandelijke beperking kan dit. Dan bieden we via een alternatieve weg jobcoaching aan, bijvoorbeeld bij Het Oude Tolhuis.

Hoe monitoren we de voortgang?

Gezamenlijk vullen we zo vaak als nodig de WerkSter in. Hierbij voeren we open discussies, kijken we naar sterke en zwakke punten en stellen we actieplannen op. De resultaten zijn vervolgens makkelijk deelbaar en altijd bespreekbaar. Voor het goed werken van de WerkSter is een veilige en plezierige werkomgeving essentieel. Daarom monitoren we ook de werkcultuur en sfeer in het team.

Extra: monitoring zingevingsthema’s

In samenwerking met Buro Waai, dat organisaties en individuen begeleidt naar zinvol werken, monitoren we daarnaast de voortgang van elk kerngebied aan de hand van twaalf zingevingsthema’s.

1

Geborgenheid

Kernvraag: hoe veilig, zeker en geborgen voel jij je in je werk?
Waar het om draait: je thuis en welkom voelen.
Tegenhanger: onveilig
2

Doelen

Kernvraag: aan welk inspirerend doel werk jij?
Waar het om draait: weten wat je wilt.
Tegenhanger: doelloos
3

Plezier

Kernvraag: waar geniet je van?
Waar het om draait: genieten van het lekkere, leuke en mooie.
Tegenhanger: verveeld
4

Verbondenheid

Kernvraag: waar hoor je bij?
Waar het om draait: gelijkgestemden en steun.
Tegenhanger: alleen
5

Voldoening

Kernvraag: wanneer kijk je voldaan terug?
Waar het om draait: zelfrespect en trots.
Tegenhanger: onvoldaan
6

Waardering

Kernvraag: hoe laten jij en jouw collega’s waardering blijken?
Waar het om draait: merken dat je ertoe doet.
Tegenhanger: niet gerespecteerd
7

Vertrouwen

Kernvraag: in hoeverre ervaar je vertrouwen en geef je vertrouwen?
Waar het om draait: weten dat het goed komt.
Tegenhanger: gecontroleerd
8

Autonomie

Kernvraag: hoeveel ruimte ervaar je om jouw taken zelf te regelen?
Waar het om draait: individu zijn.
Tegenhanger: ingeperkt
9

Ethiek

Kernvraag: in hoeverre sta je achter de doelen en werkwijze van jouw organisatie?
Waar het om draait: je handelen kunnen verantwoorden.
Tegenhanger: morele stress
10

Verduren

Kernvraag: wat moet je uithouden?
Waar het om draait: omgaan met ambivalentie.
Tegenhanger: moe
11

Waarden

Kernvraag: wat is belangrijk?
Waar het om draait: richting geven aan je werk en je leven.
Tegenhanger: richtingloos
12

Betekenis

Kernvraag: waar wil je graag een bijdrage aan leveren?
Waar het om draait: iets doen dat ertoe doet.
Tegenhanger: nutteloos

Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)

Wat is de IRB-methode?

De WerkSter-methode heeft als doel om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op maat te ondersteunen. De benadering is, net als de WerkSter, gericht op het dagelijks functioneren van de werknemer op het gebied van werken én alle andere levensgebieden.

Essentiele kenmerken

Essentiële aspecten van deze benadering zijn:

 • Aanbod met een toekomstvisie, zodat de werknemer ergens naartoe werkt;
 • Praktische ervaring opdoen, om die vervolgens in de praktijk te brengen; 
 • Begeleiders die motiveren, mede door interesse te tonen en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van de werknemer; 

Het werk zelf is van minder belang dan het sociale aspect en het krijgen van de juiste begeleiding.

Maatstaven rehabilitatie

Het aandeel van de werknemer is groot bij deze benadering. De werknemer krijgt te maken met autonomie, betrokkenheid en zelfsturing als het gaat om zijn eigen proces. Er zijn twee maatstaven: 

 1. Mate van succes (positieve resultaten volgens de omgeving)
 2. Mate van tevredenheid (positieve resultaten volgens het individu)

Kwaliteitsbewaking

Lees hier meer over hoe we de kwaliteit van onze zorgverlening bewaken, waar cliënten terecht kunnen voor ondersteuning bij het vinden van hulp en hoe we omgaan met klachten.

Kwaliteit van onze dienstverlening

De werknemer staat centraal in ons uitgangspunt en in ons aanbod. Wij kijken naar de mens en focussen ons op hun ontwikkeling. De mening van onze werknemers, die zorggebruiker en ervaringsdeskundige zijn, zijn wat ons betreft het belangrijkste uitgangspunt om de kwaliteit van onze dienstverlening te toetsen en te verbeteren.

Deze kwaliteit toetsen we door het organiseren van een werknemersraad binnen Het Oude Tolhuis en door jaarlijks de ervaringen van onze werknemers te meten aan de hand van een door een externe partij afgenomen enquête. Zo krijgen we eerlijke feedback op onze gegeven diensten, die we vervolgens kunnen gebruiken voor het verbeteren van onze organisatie. We maken gebruik van instrumenten die in het kwaliteitskader gehandicaptenzorg worden voorgesteld.

Kwaliteit van begeleiding

Het begeleiden van onze doelgroep vereist, naast de nodige bevoegdheid, een aantal kwaliteiten. Wij kijken bij het aanstellen van begeleiders dan ook naar de mens achter de begeleider, de mogelijkheden tot leren en (zelf)reflectie, energie en motivatie. Begeleiders die niet kijken naar de beperkingen en problematieken van een mens, maar juist kijken naar de talenten en mogelijkheden.

Tevens verwachten wij van onze begeleiders dat ze een actieve rol aannemen en mensen stimuleren om zich te ontwikkelen. We bieden zowel onze begeleiders als horecaprofessionals cursussen en opleidingen aan om zichzelf te ontwikkelen. Iedereen in Het Oude Tolhuis leert: individueel, als team en van elkaar. Daarnaast is er opleidingsbudget om de deskundigheid te bevorderen.

Zowel de managers als begeleiders hebben een maandelijkse intervisie om een constante verbetering van kwaliteit te kunnen waarborgen. Tevens is deze intervisie bedoeld om in een veilige omgeving van elkaar te kunnen leren en ervaringen te delen. Van elke begeleider wordt voor indiensttreding een verklaring omtrent gedrag gevraagd (vog).

Kwaliteitsrapport

Jaarlijks levert de stichting waar Sociaal Opbouw nauw mee samenwerkt op het gebied van dagbesteding een kwaliteitsrapport, waarin we vertellen over de ervaren kwaliteit van onze dienstverlening.

Klachtenregeling

Overal waar mensen met elkaar omgaan, gaat weleens iets mis. Hoe vervelend wij het ook vinden, er kan zich een probleem voordoen waar men onderling niet uitkomt. Wij vinden het belangrijk om deze gevoelens van onvrede, klachten en opmerkingen te horen. Zo kunnen wij leren andermans ervaringen en onze zorg en dienstverlening verbeteren. Hiervoor stellen we een extern klachtenfunctionaris aan en is er een klachtenregeling, zodat onze werknemers de mogelijkheid hebben tot het indienen van een klacht.

Clientenvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg

Bij Het Oude Tolhuis bieden we alleen vrijwillige zorg. Vanuit dit uitgangspunt worden cliënten voor onze (arbeidsmatige) dagbesteding geworven en opgeleid. Mocht onze ondersteuning anders worden ervaren, dan kan de Wet zorg en dwang van toepassing zijn. Mocht een werknemer de indruk hebben dat zij of hij iets moet, maar niet wil, of iets wil, maar niet mag, dan horen wij dat uiteraard graag, omdat dat niet overeenkomt met onze visie op leren en ontwikkelen. Cliënten en/of vertegenwoordigers hebben recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Cvp-Wzd).

Onafhankelijk clientondersteuner

Iedereen kan hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Het vinden van passende zorg en ondersteuning kan ingewikkeld zijn. Er zijn verschillende manieren om cliënt­ondersteuning te krijgen.

Via het zorgkantoor

Als je een Wlz-indicatie hebt, kan je terecht bij een cliënt­ondersteuner via het zorgkantoor. Het zorgkantoor levert zelf ondersteuning en heeft afspraken met organisaties voor cliënt­ondersteuning.

Via de gemeente

Je kan terecht bij een cliënt­ondersteuner via de gemeente als je hulp en advies nodig hebt op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De gemeente kan je in contact brengen met cliënt­ondersteuning.

We werken samen met:

Dagbesteding bij Sociaal Horeca

Lees hoe we iedereen waarde laten toevoegen en laten leren.

Maak een afspraak

Direct een afspraak maken, benieuwd naar de mogelijkheden of heb je een andere vraag? Vul onderstaand formulier in, stuur een e-mail naar info@sociaalopbouw.nl of bel 06 36 247 385, dan helpen we je verder.

  Onze Impactmethode

  Om impact te maken, werken we volgens bepaalde methodes en principes. Nieuwsgierig?